Záruční podmínky

Neffos je registrovaná ochranná známka společnosti
TP-Link Technologies Co, Ltd nebo její místní pobočky
TP-Link a poskytuje tuto záruku (záruka) na každý
zakoupený výrobek (produkt). Záruka je oddělena a je
dodatkem k zákonným právům spotřebitelů daných
státními zákony řídící prodej spotřebního zboží. Tato záruka
proto neovlivňuje nebo nenahrazuje zákonná práva
spotřebitele. Neffos, podle této záruky, tvrdí a garantuje, že
na Výrobku a jeho příslušenství při normálním použití
během Záruční doby nevznikne závada materiálu ani
provedení.
1. Záruka trvá a je poskytována v souladu s místními
zákony, standardně po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců
pro Hlavní jednotku, dvaceti čtyř (24) měsíců pro baterii a
nabíječku a dvaceti čtyř měsíců (24) pro sluchátka od data prodeje
Výrobku ("Záruční doba") a je platná pouze v zemi, kde
jste Výrobek zakoupili.
2. Během Záruční doby společnost TP-Link nebo jeho
autorizovaná servisní síť (seznam je dostupný na
následující adrese: www.neffos.com) opraví nebo
vymění (podle volby společnost TP-Link) Výrobek nebo
jeho odpovídající části v případě, že bude Výrobek
shledán vadným. Opravený Výrobek nebo Výrobek/část
vyměněný za vadný Výrobek/část nebude obsahovat
žádnou vadu. Při opravě nebo výměně Výrobku může
být použita funkcně ekvivalentní repasovaná jednotka.
Kupujícímu Výrobku nebo jeho zmocněnci
("Spotřebitel") nebudou během Záruční doby účtovány
náklady na opravu nebo výměnu vadného Výrobku (jak
za díly, tak za práci). Všechny vadné vyměněné díly,
základní desky nebo vybavení se stávají majetkem
společnosti TP-Link.
3. Jestliže to není v rozporu s místním zákonem, Záruka,
pokud jde o opravený nebo vyměněný Výrobek/díl,
pokračuje po zbývající Záruční dobu
opraveného/vyměněného výrobku.
4. Spotřebitel může být požádán ze strany společnosti
TP-Link o předložení účtenky nebo jiné dokumentace a
informací kvůli zjištění data a místa nákupu. V případě,
že zde informace nejsou uvedené, nejsou kompletní
nebo čitelné, vyhrazuje si Neffos právo na odmítnutí
Záručního servisu.
5. Tato Záruka nepokrývá poškození, která jsou výsledkem:
• Normálního opotřebení zařízení.
• Vad a poškození, které vznikly používáním zařízení jiným
než normálním a obvyklým zpusobem.
• Jakýmkoli neautorizovaným rozebráním, opravou nebo
modifikací zařízení.
• Zneužitím, nedbalostí nebo jakoukoli nehodou.
• Vad nebo poškození vzniklých během nesprávného
testování, provozování, údržby, instalace nebo
jakýchkoli záměn a úprav.
• Vad a defektu způsobených rozlitím nebo rozsypáním
jídla nebo kapalin, korozí nebo použitím nesprávného
napětí.
• Škrábanců nebo poškození plastového povrchu a
veškerých povrchových částí způsobených normálním
použitím.
6. Vad a defektu způsobených rozlitím nebo rozsypáním
jídla nebo kapalin, korozí nebo použitím nesprávného
napětí.
• V případě, že je sériové číslo nebo záruka nalepená na
výrobku poškozená nebo úplně chybí.
• V případě, že bylo období uvedené v záruce jakýmkoli
způsobem změněno nebo upraveno bez předchozího
souhlasu společnosti TP-Link.
• Bez jakéhokoli potvrzení o nákupu.
7. Tato záruka se vztahuje pouze na hardwarové
komponenty Výrobku tak, jak byly originálně dodány.
Nevztahuje se na software nebo jiné vybavení, které je
vlastněné společností TP-Link nebo třetí stranou, a na
které je poskytnuta licenční smlouva koncového
uživatele nebo zvláštní záruční prohlášení nebo výjimky.
8. TP-Link není zodpovědný za poškození nebo ztráty
jakýchkoli programů, dat nebo vyjímatelných úložišť,
kde nezálohujete svá data. TP-Link proto doporučuje
Spotřebiteli zálohovat veškerý obsah svého Výrobku
před odnesením do autorizovaného centra Neffos.
9. Kromě vyslovených pravidel záruky uvedených výše,
TP-Link neuděluje žádnou další záruku vyslovenou
nebo odvozenou zákonem nebo jiným způsobem,
pokud jde o Výrobek a jeho vhodnost k jakýmkoli
účelům apod. V rozsahu povoleném místními zákony
není TP-Link odpovědný za ztráty způsobené použitím
Výrobku, potíže, škody nebo jakákoli jiná následná
poškození vzniklé použitím nebo nemožností použití
Výrobku nebo porušením jakéhokoli výslovného nebo
odvozeného pravidla záruky.
10.Tuto záruku poskytuje v dané oblasti odpovídající
pobočka společnosti TP-Link uvedená v seznamu na
následující adrese: www.neffos.com.