Podmínky použití

Souhlas s podmínkama

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte, že jste četli, pochopili a souhlasili s následujícími podmínkami. V případě, že nerozumíte nebo nesouhlasíte s jakoukoli podmínkou, měli byste ihned opustit tuto stránku. Neffos si vyhrazuje právo na aktualizaci Podmínek použití (TOU) kdykoli bez vašeho upozornění. S ohledem na jakékoli porušení ustanovení TOU má Neffos právo usilovat o právní a spravedlivé nápravy.

Omezená licence

Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy Neffosu, jestliže není stanoveno jinak. Bez předešlého psaného souhlasu Neffosu nebo jiných stran, nesmí být žádný obsah této stránky reprodukován, distribuován, kopírován, přehráván, odkazován nebo přenášen pomocí super-odkazů, nahráván na jiné servery "metodou zrcadlení", ukládán v informačních zálohovacích systémech nebo jinak používán pro jakékoli komerční účely, jakoukoli osobou, jakýmkoli způsobem, kromě stahování a reprodukování pro soukromé nekomerční účely (za předpokladu, že takové užívání nesmí obsahovat žádnou revizi obsahu a upozornění o autorských a jiných vlastnických právech musí být zachováno ve stejné formě jako v originále). 

Ochranná známka

Všechny ochranné známky a loga zobrazené, zmíněné nebo jinak použité na této webové stránce jsou vlastnictvím Neffosu nebo jiných třetích stran, jak je v případě potřeby uvedeno. Není povoleno používat jakoukoli z těchto ochranných známek nebo log jakýmkoliv způsobem bez výslovného předchozího písemného souhlasu Neffosu nebo platné třetí strany.

Odmítnutí odpovědnosti

Tato webová stránka a její obsah jsou poskytovány pouze jako bonus pro vás. Ačkoli Neffos se na této webové stránce pokouší poskytnout přesné informace, nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost, pokud jde o přesnost informací vůbec. Neffos může změnit obsah dostupný na těchto webových stránkách, nebo výrobky zde uvedené, kdykoliv bez předchozího upozornění.

VEŠKERÉ INFORMACE UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTNUTY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI GARANCE ČI REPREZENTATIVNOSTI. NEFFOS SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONEM VŠECH VYSLOVENÝCH I NEVYSLOVENÝCH ZÁKONNÝCH NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK, GARANCÍ A ZATUPITELNOSTI, VČETNĚ, ALE NE POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠITELNOSTI.

Omezení odpovědnosti

Ani Neffos ani žádná z jeho poboček, dceřiných společností, ředitelů, agentů, zaměstnanců nebo jiných zástupců nenesou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestné a/nebo exemplární škody, včetně ztrát zisku nebo příjmů, ztrát dat a/nebo ukončení podnikání v souvislosti s touto webovou stránkou nebo s použitím či nemožností použití této webové stránky nebo se spoléháním se na obsah zde uvedený, a to i v případě, když je Neffos na možnost vzniku takových škod upozorněn.

Dostupnost produktu

Dostupnost výrobků a služeb, popsaných na této webové stránky, a popisy těchto produktů a služeb, se mohou lišit ve vaší zemi nebo oblasti vašeho bydliště. Prosím, poraďte se s místními obchodními zástupci Neffosu pro získání konkrétních informací o produktech a/nebo službách.

Odkazy na třetí strany

Přestože odkazy na webové stránky třetích stran mohou být pro vaše pohodlí obsaženy na této webové stránce, Neffos nenese odpovědnost za obsah jakýchkoliv těchto webových stránek. Pravděpodobně budete muset prostudovat a odsouhlasit platná pravidla použití těchto webových stránek. Kromě toho odkaz na webové stránky třetí strany neznamená, že Neffos schvaluje stránky, výrobky nebo služby, na které se zde odkazuje.

Anulace tam, kde je zakázáno

Neffos spravuje a provozuje www.Neffos.com stránky ze svého umístění v Shenzhen, Guangdong Čína; jiné stránky Neffos mohou být spravovány a provozovány z různých míst mimo Čínu. Přestože je Stránka přístupná po celém světě, ne všechny prvky, výrobky nebo služby popisované, odkazované, poskytované nebo nabízené na Stránce nebo jejím prostřednictvím jsou k dispozici všem osobám nebo ve všech geografických lokalitách, nebo jsou vhodné či dostupné pro použití mimo Čínu. Neffos si vyhrazuje právo omezit, podle svého vlastního uvážení, poskytování jakéhokoliv prvku, produktu nebo služby a jejich množství jakékoliv osobě nebo do jakékoli geografické oblasti. Jakákoliv nabídka funkcí, produktů nebo služeb vytvořená na těchto stránkách je neplatná tam, kde je zákonem zakázána. Pokud se rozhodnete pro přístup k webu z vnější strany Číny, činíte tak z vlastní iniciativy a jste sami zodpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Platné zákony a jurisdikce

Tyto TOU se budou řídit, budou vykládány a interpretovány v souladu se zákony Čínské lidové republiky bez uplatnění kolizí s nimi. Jakýkoli rozpor nebo rozdíly vyplývající nebo týkající se Podmínek použití nebo této webové stránky, které nelze vyřešit smírnou cestou musí být předloženy Čínské Mezinárodní Ekonomické a Obchodní Arbitrážní Komisi (CIETAC) v souladu s jejími aktuálními arbitrážními pravidly pro rozhodčí řízení se třemi (3) arbitry jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly. Místem konání rozhodčího řízení bude Peking, v Číně. Všechny předložené dokumenty, prezentace a jednání musí být v čínském jazyce. Výstupy arbitráže budou konečné a závazné pro příslušné strany.

Zpětná vazba a informace

Jakákoli zpětná vazba, kterou uvedete na této stránce nebude považována za důvěrnou. Neffos ji bude svobodně používat bez omezení.

Informace obsažené na této webové stránce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Copyright © 2016 Neffos Limited. Všechna práva vyhrazena.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China Postcode: 518057

Updated by The Neffos Legal Team on Jun. 20, 2016